Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFINICJE.
Sklep internetowy - serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod adresem higienika.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
Sprzedawca - Higienika Iwona Groszewskaz siedzibą w 83-400 Kościerzyna, Mały Klincz,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP: 583 140 82 90 ,REGON: 191986441.
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych niezbędnych do dokonania autoryzacji ustalony osobiście przez Klienta w trakcie Rejestracji konta.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Właścicielem sklepu internetowego (zwanym dalej też "Sprzedawcą" i "Administratorem") jest Higienika Iwona Groszewska, z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, Mały Klincz
, numer konta bankowego: Bank Handlowy w Warszawie 03-1030-0019-0109-8530-0025-8865 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

NIP: 5831408290,REGON:191986441. Kontakt ze sklepem: adres e-mail: biuro@higienika.com.pl, numer tel. +48 58 682-01-23. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 - 16:00.
1.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów (przede wszystkim o przeznaczeniu higieniczno-sanitarnym) za pośrednictwem sieci Internet.
1.3. Uprawnioną do dokonania zakupu w Sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z www.laveo.waw.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta. W przypadku jednak, gdyby taka osoba nie miała miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, do zawarcia transakcji wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie jej warunków ze Sprzedawcą poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub za pomocą korespondencji elektronicznej, i uzyskanie potwierdzenia gotowości Sprzedawcy do zawarcia takiej umowy. Transakcja przeprowadzona bez uprzedniego uzgodnienia jest nieważna.
1.4. Poprzez wybór i zaakceptowanie zakupu produktu, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta cywilnoprawna umowa kupna – sprzedaży na odległość, w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw, w której Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu i dokonania odbioru produktu, a Sprzedawca do przeniesienia na rzecz Klienta własności oraz wysłania produktu, w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie.
1.5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne:
● urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
● aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
● włączona obsługa plików cookies;
● możliwość odczytu plików w formacie PDF
1.6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.
2.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
2.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz możliwość ich poprawiania.
2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
2.5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta
2.6. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny produktów podane są w polskich złotych. W kartach produktów przedstawione są zarówno ceny brutto (czyli uwzględniające podatek VAT), jak i netto.
2.7. Zamówienia w Sklepie
można składać przez całą dobę i :
● można dokonywać po założeniu Konta - w tym celu należy wypełnić Formularz rejestracyjny, w którym niezbędne jest
podanie następujących danych przez Klienta: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, hasło
● można dokonywać bez zakładania Konta, czyli korzystając z opcji "zamów jako gość" i wypełnieniu niezbędnych pól w formularzu. Przy korzystaniu z tej opcji brak jest możliwości śledzenia statusu zamówień, oraz przeglądania historii zamówień.
2.8. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest pod jąć następujące kroki:
● wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia i dodać je do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
● potwierdzić wybór produktów na stronie z podsumowaniem koszyka (“przejdź do kasy”);
● uzupełnić wymagane informacje na stronie z podsumowaniem zamówienia;
● potwierdzić zamówienie poprzez akceptację Regulaminu.
Z chwilą złożenia zamówienia ( tj. wypełnienie i wysłanie formularza) między Kupującym, a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

2.9. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną lub telefoniczną. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 16:00, jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego.
2.10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy wysyłka następuje po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru), lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
2.11. Przy dokonywaniu zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych identyfikacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych, w tym, w szczególności, błędnego adresu dostawy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ.
3.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Zamówienia:
● Przesyłka kurierska za pobraniem (dokonanie płatności przy dostawie u kuriera).
● Przesyłka kurierska po dokonaniu płatności z góry na wskazany przez Sprzedawcę numer konta.
● Odbiór osobisty dostępny pod adresem siedziby firmy.
3.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
● Płatność przy odbiorze w trakcie dostawy u kuriera.
● Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na numer konta Sprzedawcy (z zaznaczeniem numeru zamówienia w tytule przelewu)
● Płatność gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki.
3.3. Zamówione produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a koszt dostawy doliczany jest do faktury VAT w osobnej pozycji.
3.4. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przewidywany czas realizacji wynosi do 72h liczonych w dniach roboczych. Przewidywany czas realizacji może ulec zmianie, w przypadku braku możliwości dokonania wysyłki towaru w wyżej wymienionym terminie np. z powodu braku dostępności produktów na magazynie, czy uszkodzenia produktu (może się zdarzyć, że będzie to jedyny produkt na magazynie i będziemy musieli sprowadzić produkty od producenta). Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku Kupujący może odstąpić od umowy, lub możliwe jest ustalenie nowego terminu dostawy, co pozostaje bez wpływu na pozostałe warunki umowy. Czas dostawy towarów oznaczonych na zamówienie będzie ustalany indywidualnie z Kupującym.
3.5. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
3.6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto podane w zamówieniu. Czas dostarczenia przesyłki zależy od firmy kurierskiej, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy i wynosi średnio 1-2 dni roboczych od momentu nadania paczki.
3.7. Za moment dokonania płatności uważa się zaksięgowanie środków finansowych na koncie bankowym Sprzedawcy.
3.8. Kupujący ma obowiązek dokonania oceny stanu faktycznego towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. Paczka powinna być nienaruszona. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Po odbiorze protokołu Sprzedawca niezwłocznie wyśle na swój koszt nowy towar odpowiadający uszkodzonym artykułom z zamówienia. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw.
3.9. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości i masy towarów i widoczny w koszyku.
3.10. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona odbioru towaru od kuriera, towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, Kupujący może:
● odebrać towar osobiście,
● zażądać ponownego nadania towaru przesyłką kurierską. W takim wypadku towar zostanie ponownie wysłany dopiero po zaksięgowaniu zapłaty za usługę kurierską.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
4.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami, ostatniej partii towaru.
4.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być doręczone Sprzedawcy na piśmie, może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.