Polityka prywatności


Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych poprzez Serwis. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

Higienika  z siedzibą w Małym Klinczu, woj. pomorskie.

NIP 583-140-82-90

REGON 191986441

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

poprzez gromadzenie plików “cookies” 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - Kontakt.

12. HIGIENIKA IWONA GROSZEWSKA w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HIGIENIKA IWONA GROSZEWSKA z siedzibą w Kartuzach oraz oddziałem w Małym Klinczu.
  • Dane będą przetwarzane w celu sprzedażowym w formie papierowej lub elektronicznej ,wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone , wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa , maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.
  • Podanie danych jest dobrowolne.
  • Podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis.
  • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Informujemy, że HIGIENIKA IWONA GROSZEWSKA przetwarza Państwa dane osobowe w postaci nazwy firmy, NIP-u, imienia, nazwiska, adresu,  adresu e-mail oraz numeru telefonu.Ponadto firma zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa aby chronić Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, Państwa zamówień i będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku pocztą elektroniczną lub listem na adres Firmy.                                                    

Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację , kontaktując się z Administratorem danych pod numerem telefonu 58 682 01 23 , za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@higienika.com.pl